ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup deweloperskich zestawów optycznych i mikrokomputerowych

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na zakup deweloperskich zestawów optycznych i mikrokomputerowych
w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Szybka ścieżka”
Umowa nr POIR.01.01.01-00-1209/20-00

 

ZAMAWIAJĄCY
VEO Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia, Polska
e-mail: ernest.syska@veo.glass
telefon: +48 533 130 007

    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    Przedmiotem Zamówienia jest zakup 6 szt. deweloperskich zestawów optycznych i mikrokomputerowych (np. w postaci okularów z opcją rozszerzonej rzeczywistości do demontażu i dalszych badań) o niżej wskazanych minimalnych parametrach:
    Rozdzielczość: (minimum) 854x480
    Pole widzenia (FOV – Field of view): (minimum) 28 stopni
    Jasność: (minimum) 1000 nitów
    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
    Oferta powinna być złożona na jeden z kilku poniższych sposobów: 
    w siedzibie firmy (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres firmy: VEO Sp. z o.o., 
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
    mailowo na adres: ernest.syska@veo.glass

do dnia 11.04.2021 r.
    OCENA OFERT 
    Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:
    Cena netto  za przedmiot zamówienia: 100%
    Sposób oceny ofert:
    Cena (C):
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto otrzyma 100 punktów.
Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru poniżej, z zaokrągleniem liczb z zastosowaniem reguł matematycznych:

C=(Najniższa oferowana cena netto)/(Cena netto w rozpatrywanej ofercie)*100

 

W przypadku przedstawienia oferty w walucie obcej przyjmuje się kurs NBP średni z dnia 15.02.2021r. czyli 4,4836 PLN/EUR.

 

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY